สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Chalakorn Chakornvich TH020315WFW2B ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 15, 2019 062019000004
นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋) TH0105151W68D ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 13, 2019 062019000003
ไพลิน แฉ่งฉายา TH1804151XY2A ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 13, 2019 062019000002
สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล TH010311XB00D ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 07, 2019 062019000001
ทัตชญา เตชธนาภัทร์ TH0122WMEB63 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2019 052019000009
พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล TH0118WMFG90 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2019 052019000010
ธงชัย ขันทอง NVTHSPCTH000000257 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 16, 2019 052019000005
Yolrawee NVTHSPCTH000000253 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2019 11:25 052019000003
อารดา อิงครัตน์ NVTHSPCTH000000252 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2019 11:25 052019000004
ณภัทร สุขปัญญานนท์ NVTHSPCTH000000248 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 09, 2019 11:25 052019000002
อุดมศักดิ์ เปี่ยมพอดี NVTHSPCTH000000243 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 03, 2019 11:24 052019000001
วรรธณา ใจมั่น NVTHSPCTH000000245 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 03, 2019 11:24 042019000020
Ruethairat Wongwicha NVTHSPCTH000000244 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 03, 2019 11:24 042019000015
นิติบุคคลอาคารชุดศรีอนันต์คอนโดทาวน์ NVTHSPCTH000000240 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 30, 2019 042019000019
Santipap NVTHSPCTH000000237 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 27, 2019 11:33 042019000018
วไลภรณ์ แน่นอุดร NVTHSPCTH000000236 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 26, 2019 11:25 042019000017
ภูษณิศา จันทร์แจ้ง NVTHSPCTH000000232 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 26, 2019 11:25 042019000016
เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์ NVTHSPCTH000000228 Ninja Van-ems Apr 23, 2019 11:11 042019000014
บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด NVTHSPCTH000000222 Ninja Van-ems Apr 20, 2019 11:49 042019000011
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000219 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000013
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000218 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000012
พริ้มพร ชาวระจอก NVTHSPCTH000000214 Ninja Van-ems Apr 18, 2019 11:18 042019000010
อำนาจ ชัยบุญ NVTHSPCTH000000211 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000009
พิมนพันธ์ NVTHSPCTH000000212 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000008
เอกพล จักรวาลกุล NVTHSPCTH000000210 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000007
กนกพร วิเศษรัตน์ NVTHSPCTH000000209 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2019 042019000006
ปราณีย์ ปู่ทอง NVTHSPCTH000000208 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2019 042019000005
Pui Mekwimanloy NVTHSPCTH000000206 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2019 12:06 042019000004
รัศมี จิตขุนทด NVTHSPCTH000000201 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000002
พัชรี สุบงกฎ NVTHSPCTH000000200 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000001
ธรรษชล กำไร NVTHSPCTH000000189 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 25, 2019 032019000013
จารุวรรณ NVTHSPCTH000000185 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 23, 2019 032019000012
จารุวรรณ สกุนตนิยม NVTHSPCTH000000186 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 23, 2019 032019000011
นางอรยา กิ่งเกษม NVTHSPCTH000000183 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000010
คุณกัญจน์กมล บุญญจินดาพงศ์ NVTHSPCTH000000180 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000009
Wipa Mincharoen NVTHSPCTH000000178 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000007
Jaroonsak Pensuk NVTHSPCTH000000179 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000006
ศลิษา สรรวิชัย NVTHSPCTH000000177 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000008
Piyamaporn Wongratsame NVTHSPCTH000000174 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 15, 2019 032019000005
ณิชารีย์ บุญอิ่ม NVTHSPCTH000000170 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2019 00:00 032019000004
วาสนา ปราบงูเหลือม NVTHSPCTH000000164 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 05, 2019 032019000003
บุญญรัตน์ เสาวลักษณาการ NVTHSPCTH000000163 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2019 032019000002
สุภพงศ์ภัทร สาทรานนท์ NVTHSPCTH000000158 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 01, 2019 022019000026
บริษัท โฟร์ บี อินเตอร์เทรด จำกัด NVTHSPCTH000000160 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 01, 2019 022019000027
วุฒิ ไพรทอง NVTHSPCTH000000156 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 28, 2019 022019000025
วรรณี กิจบำรุง NVTHSPCTH000000152 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 27, 2019 13:59 022019000021
Ratsamee jidkuntod NVTHSPCTH000000153 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 27, 2019 13:48 022019000023
Piyamaporn Wongratsame NVTHSPCTH000000065NVTHSPCTH000000150 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 25, 2019 11:21 022019000020
ณัฐกันต์ ริสุขุมาล NVTHSPCTH000000147 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 22, 2019 11:11 022019000019
บริษัทจี.เจ.ซี.โฮมเมด โปรดัก จำกัด NVTHSPCTH000000145 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 20, 2019 11:29 022019000018
ชื่อลูกค้า : Chalakorn Chakornvich
Tracking number : TH020315WFW2B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000004
ชื่อลูกค้า : นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋)
Tracking number : TH0105151W68D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003
ชื่อลูกค้า : ไพลิน แฉ่งฉายา
Tracking number : TH1804151XY2A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
ชื่อลูกค้า : สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล
Tracking number : TH010311XB00D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : ทัตชญา เตชธนาภัทร์
Tracking number : TH0122WMEB63
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000009
ชื่อลูกค้า : พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล
Tracking number : TH0118WMFG90
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000010
ชื่อลูกค้า : ธงชัย ขันทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000257
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000005
ชื่อลูกค้า : Yolrawee
Tracking number : NVTHSPCTH000000253
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : อารดา อิงครัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000252
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000004
ชื่อลูกค้า : ณภัทร สุขปัญญานนท์
Tracking number : NVTHSPCTH000000248
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000002
ชื่อลูกค้า : อุดมศักดิ์ เปี่ยมพอดี
Tracking number : NVTHSPCTH000000243
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 03, 2019 11:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : วรรธณา ใจมั่น
Tracking number : NVTHSPCTH000000245
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 03, 2019 11:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000020
ชื่อลูกค้า : Ruethairat Wongwicha
Tracking number : NVTHSPCTH000000244
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 03, 2019 11:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000015
ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุดศรีอนันต์คอนโดทาวน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000240
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000019
ชื่อลูกค้า : Santipap
Tracking number : NVTHSPCTH000000237
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2019 11:33
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000018
ชื่อลูกค้า : วไลภรณ์ แน่นอุดร
Tracking number : NVTHSPCTH000000236
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 26, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000017
ชื่อลูกค้า : ภูษณิศา จันทร์แจ้ง
Tracking number : NVTHSPCTH000000232
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 26, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000016
ชื่อลูกค้า : เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000228
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019 11:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000014
ชื่อลูกค้า : บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000222
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019 11:49
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000011
ชื่อลูกค้า : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000219
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000013
ชื่อลูกค้า : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000218
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000012
ชื่อลูกค้า : พริ้มพร ชาวระจอก
Tracking number : NVTHSPCTH000000214
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000010
ชื่อลูกค้า : อำนาจ ชัยบุญ
Tracking number : NVTHSPCTH000000211
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000009
ชื่อลูกค้า : พิมนพันธ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000212
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000008
ชื่อลูกค้า : เอกพล จักรวาลกุล
Tracking number : NVTHSPCTH000000210
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000007
ชื่อลูกค้า : กนกพร วิเศษรัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000209
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000006
ชื่อลูกค้า : ปราณีย์ ปู่ทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000208
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000005
ชื่อลูกค้า : Pui Mekwimanloy
Tracking number : NVTHSPCTH000000206
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2019 12:06
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000004
ชื่อลูกค้า : รัศมี จิตขุนทด
Tracking number : NVTHSPCTH000000201
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019 11:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : พัชรี สุบงกฎ
Tracking number : NVTHSPCTH000000200
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019 11:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000001
ชื่อลูกค้า : ธรรษชล กำไร
Tracking number : NVTHSPCTH000000189
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000013
ชื่อลูกค้า : จารุวรรณ
Tracking number : NVTHSPCTH000000185
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000012
ชื่อลูกค้า : จารุวรรณ สกุนตนิยม
Tracking number : NVTHSPCTH000000186
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000011
ชื่อลูกค้า : นางอรยา กิ่งเกษม
Tracking number : NVTHSPCTH000000183
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000010
ชื่อลูกค้า : คุณกัญจน์กมล บุญญจินดาพงศ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000180
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000009
ชื่อลูกค้า : Wipa Mincharoen
Tracking number : NVTHSPCTH000000178
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000007
ชื่อลูกค้า : Jaroonsak Pensuk
Tracking number : NVTHSPCTH000000179
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000006
ชื่อลูกค้า : ศลิษา สรรวิชัย
Tracking number : NVTHSPCTH000000177
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000008
ชื่อลูกค้า : Piyamaporn Wongratsame
Tracking number : NVTHSPCTH000000174
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000005
ชื่อลูกค้า : ณิชารีย์ บุญอิ่ม
Tracking number : NVTHSPCTH000000170
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000004
ชื่อลูกค้า : วาสนา ปราบงูเหลือม
Tracking number : NVTHSPCTH000000164
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000003
ชื่อลูกค้า : บุญญรัตน์ เสาวลักษณาการ
Tracking number : NVTHSPCTH000000163
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : สุภพงศ์ภัทร สาทรานนท์
Tracking number : NVTHSPCTH000000158
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000026
ชื่อลูกค้า : บริษัท โฟร์ บี อินเตอร์เทรด จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000160
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000027
ชื่อลูกค้า : วุฒิ ไพรทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000156
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000025
ชื่อลูกค้า : วรรณี กิจบำรุง
Tracking number : NVTHSPCTH000000152
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 27, 2019 13:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000021
ชื่อลูกค้า : Ratsamee jidkuntod
Tracking number : NVTHSPCTH000000153
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 27, 2019 13:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000023
ชื่อลูกค้า : Piyamaporn Wongratsame
Tracking number : NVTHSPCTH000000065NVTHSPCTH000000150
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 25, 2019 11:21
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000020
ชื่อลูกค้า : ณัฐกันต์ ริสุขุมาล
Tracking number : NVTHSPCTH000000147
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 22, 2019 11:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000019
ชื่อลูกค้า : บริษัทจี.เจ.ซี.โฮมเมด โปรดัก จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000145
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019 11:29
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000018