สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์ NVTHSPCTH000000228 Ninja Van-ems Apr 23, 2019 11:11 042019000014
บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด NVTHSPCTH000000222 Ninja Van-ems Apr 20, 2019 11:49 042019000011
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000219 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000013
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000218 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000012
พริ้มพร ชาวระจอก NVTHSPCTH000000214 Ninja Van-ems Apr 18, 2019 11:18 042019000010
อำนาจ ชัยบุญ NVTHSPCTH000000211 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000009
พิมนพันธ์ NVTHSPCTH000000212 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000008
เอกพล จักรวาลกุล NVTHSPCTH000000210 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000007
กนกพร วิเศษรัตน์ NVTHSPCTH000000209 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2019 042019000006
ปราณีย์ ปู่ทอง NVTHSPCTH000000208 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2019 042019000005
Pui Mekwimanloy NVTHSPCTH000000206 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2019 12:06 042019000004
รัศมี จิตขุนทด NVTHSPCTH000000201 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000002
พัชรี สุบงกฎ NVTHSPCTH000000200 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000001
ธรรษชล กำไร NVTHSPCTH000000189 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 25, 2019 032019000013
จารุวรรณ NVTHSPCTH000000185 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 23, 2019 032019000012
จารุวรรณ สกุนตนิยม NVTHSPCTH000000186 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 23, 2019 032019000011
นางอรยา กิ่งเกษม NVTHSPCTH000000183 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000010
คุณกัญจน์กมล บุญญจินดาพงศ์ NVTHSPCTH000000180 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000009
Wipa Mincharoen NVTHSPCTH000000178 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000007
Jaroonsak Pensuk NVTHSPCTH000000179 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000006
ศลิษา สรรวิชัย NVTHSPCTH000000177 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 032019000008
Piyamaporn Wongratsame NVTHSPCTH000000174 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 15, 2019 032019000005
ณิชารีย์ บุญอิ่ม NVTHSPCTH000000170 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2019 00:00 032019000004
วาสนา ปราบงูเหลือม NVTHSPCTH000000164 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 05, 2019 032019000003
บุญญรัตน์ เสาวลักษณาการ NVTHSPCTH000000163 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2019 032019000002
สุภพงศ์ภัทร สาทรานนท์ NVTHSPCTH000000158 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 01, 2019 022019000026
บริษัท โฟร์ บี อินเตอร์เทรด จำกัด NVTHSPCTH000000160 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 01, 2019 022019000027
วุฒิ ไพรทอง NVTHSPCTH000000156 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 28, 2019 022019000025
วรรณี กิจบำรุง NVTHSPCTH000000152 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 27, 2019 13:59 022019000021
Ratsamee jidkuntod NVTHSPCTH000000153 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 27, 2019 13:48 022019000023
Piyamaporn Wongratsame NVTHSPCTH000000065NVTHSPCTH000000150 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 25, 2019 11:21 022019000020
ณัฐกันต์ ริสุขุมาล NVTHSPCTH000000147 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 22, 2019 11:11 022019000019
บริษัทจี.เจ.ซี.โฮมเมด โปรดัก จำกัด NVTHSPCTH000000145 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 20, 2019 11:29 022019000018
ชลดา​ แจ่มโภคา NVTHSPCTH000000143 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 20, 2019 11:29 022019000017
Monthip Pittayatanakul NVTHSPCTH000000142 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 16, 2019 11:12 022019000015
บริษัท เอ็น.เอ.ดี. โคล์ดสตอเรจ จำกัด NVTHSPCTH000000131 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 15, 2019 11:35 022019000011
Purchase NVTHSPCTH000000134 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 13, 2019 11:25 022019000009
ชื่อลูกค้า : เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000228
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019 11:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000014
ชื่อลูกค้า : บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000222
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019 11:49
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000011
ชื่อลูกค้า : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000219
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000013
ชื่อลูกค้า : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000218
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000012
ชื่อลูกค้า : พริ้มพร ชาวระจอก
Tracking number : NVTHSPCTH000000214
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000010
ชื่อลูกค้า : อำนาจ ชัยบุญ
Tracking number : NVTHSPCTH000000211
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000009
ชื่อลูกค้า : พิมนพันธ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000212
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000008
ชื่อลูกค้า : เอกพล จักรวาลกุล
Tracking number : NVTHSPCTH000000210
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000007
ชื่อลูกค้า : กนกพร วิเศษรัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000209
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000006
ชื่อลูกค้า : ปราณีย์ ปู่ทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000208
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000005
ชื่อลูกค้า : Pui Mekwimanloy
Tracking number : NVTHSPCTH000000206
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2019 12:06
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000004
ชื่อลูกค้า : รัศมี จิตขุนทด
Tracking number : NVTHSPCTH000000201
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019 11:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : พัชรี สุบงกฎ
Tracking number : NVTHSPCTH000000200
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019 11:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000001
ชื่อลูกค้า : ธรรษชล กำไร
Tracking number : NVTHSPCTH000000189
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000013
ชื่อลูกค้า : จารุวรรณ
Tracking number : NVTHSPCTH000000185
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000012
ชื่อลูกค้า : จารุวรรณ สกุนตนิยม
Tracking number : NVTHSPCTH000000186
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000011
ชื่อลูกค้า : นางอรยา กิ่งเกษม
Tracking number : NVTHSPCTH000000183
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000010
ชื่อลูกค้า : คุณกัญจน์กมล บุญญจินดาพงศ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000180
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000009
ชื่อลูกค้า : Wipa Mincharoen
Tracking number : NVTHSPCTH000000178
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000007
ชื่อลูกค้า : Jaroonsak Pensuk
Tracking number : NVTHSPCTH000000179
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000006
ชื่อลูกค้า : ศลิษา สรรวิชัย
Tracking number : NVTHSPCTH000000177
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000008
ชื่อลูกค้า : Piyamaporn Wongratsame
Tracking number : NVTHSPCTH000000174
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000005
ชื่อลูกค้า : ณิชารีย์ บุญอิ่ม
Tracking number : NVTHSPCTH000000170
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000004
ชื่อลูกค้า : วาสนา ปราบงูเหลือม
Tracking number : NVTHSPCTH000000164
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000003
ชื่อลูกค้า : บุญญรัตน์ เสาวลักษณาการ
Tracking number : NVTHSPCTH000000163
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : สุภพงศ์ภัทร สาทรานนท์
Tracking number : NVTHSPCTH000000158
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000026
ชื่อลูกค้า : บริษัท โฟร์ บี อินเตอร์เทรด จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000160
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000027
ชื่อลูกค้า : วุฒิ ไพรทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000156
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000025
ชื่อลูกค้า : วรรณี กิจบำรุง
Tracking number : NVTHSPCTH000000152
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 27, 2019 13:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000021
ชื่อลูกค้า : Ratsamee jidkuntod
Tracking number : NVTHSPCTH000000153
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 27, 2019 13:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000023
ชื่อลูกค้า : Piyamaporn Wongratsame
Tracking number : NVTHSPCTH000000065NVTHSPCTH000000150
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 25, 2019 11:21
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000020
ชื่อลูกค้า : ณัฐกันต์ ริสุขุมาล
Tracking number : NVTHSPCTH000000147
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 22, 2019 11:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000019
ชื่อลูกค้า : บริษัทจี.เจ.ซี.โฮมเมด โปรดัก จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000145
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019 11:29
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000018
ชื่อลูกค้า : ชลดา​ แจ่มโภคา
Tracking number : NVTHSPCTH000000143
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019 11:29
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000017
ชื่อลูกค้า : Monthip Pittayatanakul
Tracking number : NVTHSPCTH000000142
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019 11:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000015
ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็น.เอ.ดี. โคล์ดสตอเรจ จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000131
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019 11:35
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000011
ชื่อลูกค้า : Purchase
Tracking number : NVTHSPCTH000000134
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000009